Home

    community

    Login

Bypass (Zone)

เมื่อโหมด Bypass ถูกใช้งาน อุปกรณ์หรือโซนที่ถูกทำการ Baypass เมื่อทำงานขึ้นจะไม่ทำการแจ้งเตือนในโหมดดังกล่าว (ยกตัวอย่างเช่น ห้องนอนของแขกที่เจ้าของบ้านต้องการให้แขกสามารถใช้งานได้โดยไม่ทำให้เกิดการแจ้งเตือน)

Name : Chayawat