Home

    community

    Login

Anti masking

ในกรณีที่ผู้บุกรุกมีความเชี่ยวชาญในด้านระบบป้องกันผู้บุกรุก สิ่งแรกที่คนเหล่านี้จะทำก่อนบุกรุกเข้ามาคือ พยายามทำลายหรือทำให้อุปกรณ์ตรวจจับไม่ทำงาน หนึ่งในนั้นการปิดหน้าเลนส์ของอุปกรณ์

อุปกรณ์ตรวจจับผู้บุกรุกของทางแวนการ์ดนั้น มีอยู่หลายรุ่นที่มีเทคโนโลยีการป้องกันเหตุการณ์ดังกล่าว และเมื่อมีผู้บุกรุกพยายามที่จะบังหน้าเลนส์ ระบบจะทำการแจ้งเตือนนึ้น เราเรียกฟังก์ชันนี้ว่า Anti masking

Name : Chayawat